Zásady ochrany osobních údajů

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout všem fyzickým osobám, o nichž zpracováváme jejich osobní údaje, jasný a přehledný výčet zpracovávaných osobních údajů, informace za jakým účelem tak činíme, na základě jakých právních titulů a po jakou dobu tyto osobní údaje zpracováváme, komu a proč je předáváme, a zejména poskytnout fyzickým osobám přehledný výčet jejich práv a postupů, jak tyto práva mohou vůči nám uplatnit.

Tyto Zásady jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) za účelem zajištění informační povinnosti správce dle čl. 13 GDPR.

Kdo jsme: totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je  (dále jen „Správce“).

Kontaktní údaje Správce jsou následující:

Klášter minoritů

adresa pro doručování: Kosmákova 45, Jihlava, 586 01

adresa elektronické pošty:

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Jaké osobní údaje zpracováváme?

V souvislosti s registrací uživatelů zpracováváme následující údaje:

 1. Základní identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, bydliště

 2. Kontaktní údaje: e-mail, telefon

 3. Údaje o registracizvolená varianta ubytování, s kým chceš bydlet (email)

 4. Další informace: jiná zdělení a počet účastí na FSM

 5. Zdravotní stav: zdravotní omezení 

 6. Údaje z cookies: zobrazené stránky, prokliky na odkazy, informace o zařízení, IP adresa, poloha, identifikace zařízení a prohlížeče.

Osobní údaje, které zpracováváme, se týkají zejména:

 • Účastníků FSM, kteří provedli registraci.

Účel, právní důvody a doba zpracování

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování osobních důvodů.

Údaje zpracovávané na základě plnění smlouvy

V tomto případě zpracováváme vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje o registraci za účelem vyřízení vaší registrace.

Tyto údaje zpracováváme po dobu 10 let od registrace.

 Údaje zpracovávané na základě právních povinností

V tomto případě zpracováváme vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje o registraci za účelem dodržování následujících zákonů:

 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

 • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Pro tyto účely osobní údaje zpracováváme po dobu 10 let od registrace.

 Údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu

V souvislosti s návštěvou našich webových stránek zpracováváme údaje z cookies uložené do vašeho webového prohlížeče. Tyto údaje jsou anonymní a zpracováváme je pouze pro analytické účely (měření návštěvnosti, efektivity reklam) za účelem zkvalitňování našich služeb. K tomu využíváme nástroje třetích stran (Google Analytics).

Na následujících odkazech najdete návod na nastavení pro jednotlivé prohlížeče:

 Kdo zpracovává vaše osobní údaje a komu je předáváme?

Výše uvedené osobní údaje, které jsme od vás získali, zpracováváme v roli Správce. To znamená, že stanovujeme také účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

 Ochrana a zabezpečení Vašich osobních údajů

Při zpracování osobních údajů uplatňujeme postupy, mechanismy, organizační a technická opatření, které zamezují neoprávněnému zpracování. Zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami. Osobní údaje jsou chráněny v maximální možné míře pomocí technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje, a míře rizika zneužití.

Pro zpracování osobních údajů užíváme elektronické a manuální prostředky zpracování.

Údaje, které zpracováváme pro účely marketingu, budou zpracovávány na území Evropské unie.

Přijali jsme tedy a udržujeme taková technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo nechtěné zničení, pozměnění a přeposílání Vašich osobních údajů, až po vymazání Vašich osobních údajů po vypršení souhlasu, nebo doby zpracování Vašich osobních údajů nutných pro splnění smlouvy, případně splnění právní povinnosti, která plyne ze zákona. 

 Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům: Po dobu zpracování Vašich osobních údajů můžete požadovat informace o tomto zpracování, tedy si od nás můžete vyžádat, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a z jakých důvodů.

Právo na opravu osobních údajů: Máte právo požádat o opravu neúplných či nesprávných osobních údajů, které se Vás týkají.

Právo na výmaz: Máte právo kdykoliv požadovat Správce o výmaz Vašich osobních údajů, zejména v případech, kdy tyto údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

Právo na omezení zpracování: Máte právo nás kdykoliv požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů, je-li přesnost nebo zákonnost jejich zpracování sporná.

Právo na přenositelnost osobních údajů: Vaše osobní údaje zpracovávané elektronicky na základě Vašeho souhlasu či na základě právního titulu plnění smlouvy, mohou být na Vaši žádost přeneseny jinému správci.

Právo odvolat souhlas: Máte právo kdykoliv odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

Právo vznést námitku proti zpracování: V případech, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: V případě, že se domníváte, že je zpracováním Vašich osobních údajů porušeno některé ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u Dozorového úřadu, přičemž není omezeno ani Vaše právo na soudní ochranu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), IČO: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 Jak můžete uplatnit svá práva?

Jednotlivá práva můžete uplatnit listinnou či elektronickou formou adresovanou Správci, která musí obsahovat Vaši jasnou identifikaci a Váš požadavek. V případě elektronického podání musí být tento požadavek zaslán z Vámi registrované emailové adresy.

Upozorňujeme, že zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené žádosti na uplatnění práv subjektů jsme oprávnění odmítnout či za jejich vyřízení uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s vyřízením Vaší žádosti.

Tento dokument byl aktualizován 12. 4. 2019.